Algemene leveringsvoorwaarden

I TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VITRINEKASTEN.NL/GJ GLASPRODUCTEN en op alle met GJ GLASPRODUCTEN aangegane overeenkomsten. VITRINEKASTEN.NL is een handelsnaam van GJ Glasproducten te Hengelo.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door GJ Glas-producten is ingestemd.
 5. De internetsite van GJ Glas-producten richt zich op Nederland en de Europese Unie.
 6. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GJ Glas-producten in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 7. GJ Glas-producten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 8. Door het gebruik van de internetsite van GJ Glas-producten en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 9. GJ Glas-producten is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

II AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. GJ Glas-producten is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in zin van de volgende omstandigheden:
  – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  – een offerte door de Koper is getekend en door GJ Glas-producten is ontvangen ingeval door GJ Glas-producten een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
  – de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan GJ Glas-producten via elektronische weg is verzonden en door GJ Glas-producten is ontvangen.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres. GJ Glas-producten behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.
 6. Koper en GJ Glas-Producten komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GJ Glas-producten gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. GJ Glas-producten garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

III PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders aangegeven.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een advertentie of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die GJ Glas-producten in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door GJ Glas-producten worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. Retourkosten zijn altijd voor de koper.
 5. GJ Glas-producten kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

IV BETALING

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  – Vooruitbetaling
  – Op de door onze website aangeboden manieren.
  GJ Glas-producten kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Dit kan op aanvraag en brengt extra kosten met zich mee. Bestellingen boven EUR 1.000,- worden niet onder rembours bezorgd.
 3. Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiele Koper, alsook autorisatie, is voldaan.
 4. In het geval door GJ Glas-producten een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 5. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die GJ Glas-producten als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken.
 7. In geval van niet-tijdige betaling is GJ Glas-producten bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

V LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft GJ Glas-producten ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 3 werk weken te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. GJ Glas-producten kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een Credit Card, PayPal of andere methoden dient GJ Glas-producten de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

VI HERROEPINGSRECHT

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van verzending .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (GJ Glas-producten) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

VII GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Mochten wij deze niet binnen 14 dagen terug hebben kan een verzendbewijs aantonen dat het wel binnen 14 dagen na ontvangst verzonden is.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

VIII UITZONDERINGEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.